Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Đánh giá bài viết

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Hướng dẫn

Loading...

TRẢ BÀI KIỂM TRA TỔNG HỌP CUỐI NĂM

GỢl Ý LÀM BÀI

a) Đáp án phần trắc nghiệm

1 C 2 B 3 A 4 C 5 D 6 D

7 D 8 D 9 C 10 D 11 B 12 B

b) Gợi ý nội dung phần tự luận

Câu 2 (đề 1)

Câu 2 (đề 2)

Xem Sách giáo khoa trang 204 và 205.

Mai Thu

Loading...