Thẻ: Văn chứng minh

Nhân vật Vũ Nương điển hình cho số phận bi kịch của người phụ nữ trong gia đình và xã hội lúc bấy giờ, em hãy chứng minh nhận định này

Có ý kiến cho rằng “Nhân vật Vũ Nương điển hình cho số phận bi kịch của người phụ nữ trong gia đình và xã hội lúc bấy giờ”. Bằng những dẫn chứng cụ thể, em hãy trình bày cảm nghĩ của mình về nhận định này.    I. Dàn ý chi tiết cho đề

Dân gian có câu Gần mực thì đen gần đèn thì rạng nhưng có bạn lại bảo Gần mực chưa chắc đã đen gần đèn chưa chắc đã rạng. Chứng minh bằng những dẫn chứng cụ thể

Đề bài: Dân gian có câu Gần mực thì đen gần đèn thì rạng nhưng có bạn lại bảo Gần mực chưa chắc đã đen gần đèn chưa chắc đã rạng. Hãy viết bài văn chứng minh dẫn chứng trong sách vở và cuộc sống. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu